SOLICITUDE DE INGRESOS INDEBIDOS


Para reclamar a devolución do total ou parte proporcional dos pagos xa realizados cos que non estaba de acordo e xa foran obxecto de Reclamación Tributaria.
Este trámite pode ser simultáneo coa Reclamación Tributaria.

Docuentación Requerida:
- Domicilio
- NIF
- Teléfono
- Recibo pagado que foi obxecto de reclamación
- Número de conta bancaria (20 díxitos)
- Firma do interesado.


Descargar


VOLVER A PÁXINA DE IMPRESOS