LICENCIA DE OBRAS


Para solicitar licencias de obra. A obra deberá ser valorada polo técnico municipal, quen elaborará un presuposto do seu custo.

O solicitante da obra terá a obriga de pagar o Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras. Este será unha porcentaxe establecida pola lei sobre o presuposto elaborado.

Se a obra é de gran envergadura requirirá dun proxecto técnico realizado por un técnico competente e debidamente visado por colexio oficial.

Requisitos: breve descrición da obra coas medidas aproximadas. Nome e apelidos, DNI, nº de teléfono e firma do solicitante.

 

Documentación requerida:
- Nome e apelidos
- Domicilio
- NIF
- Teléfono
- Breve descrición da obra coas medidas aproximadas
- Firma do interesado.


Descargar


VOLVER A PÁXINA DE IMPRESOS